román-magyar szótár

új keresés


a betű

Lapozás: 1-50 | 51-100 | 101-150 ... 2151-2200

aborigen -ă, -i, -e mn (băştinaş, indigen) hazai, (ős)honos
aborti|v -ă, -i, -emn magzatelhajtó
abraş -ă, -i, -e mn
1. táj (nărăvaş) csökönyös, makacs (ló);
2. (neizbutit) sikertelen
abraziun|e -i n fn
1. geol letarolás;
2. műsz csiszolás
abraziv , -ă -i, -e
I. mn, műsz csiszoló.
II. /e s fn csiszolóanyag
abrevi|a -ez, -at ts i rövidít
abrevia|t -tă, -ţi, -temn rövidített
abreviati|v -ă, -i, -emn rövidítési, rövidítő
abrevier|e -i n fn rövidítés
abrogaabrog, abrogat ts i hatálytalanít; visszavon
abrog|are -ări n fn hatálytalanítás
abrup|t -tă, -ţi, -te mn meredek; szakadékos
abrutiz|a -ez, -at
I. ts (el)durvít, eltompít, elbutít.
II. vissz eldurvul, eltompul, elbutul
abrutiz|are -ărin fn 1. elbutítás;
2. elbutulás
abrutiza|t -tă, -ţi, -temn eltompult, eldurvult
absen|t -tă, -ţi, -te mn
1. hiányzó, távollevő;
2. átv szórakozott
absent|a -ez, -at tn i hiányzik, mulaszt
absenţ|ă -e n fn
1. hiányzás, mulasztás;
2. távollét
absid|ă -e n fn, ép apszis
absint -uri s fn ürmös pálinka, abszint
absolu|t -ţă, -ţi, -te
I. mn
1. korlátlan, abszolút, feltétlen;
2. abszolút.
II. hsz
1. korlátlanul;
2. teljesen, tökéletesen
absolutism s fn önkényuralom, abszolutizmus
absoluti|st -stă, -şti, -ste mn önkényuralmi, abszolutisztikus
absoluţiun|e -in fn 1. jog felmentés;
2. vall feloldozás
absolven|t -tă, -ţi, -te h és n fn végzett hallgató, végzett növendék
absolv|i1. -esc, -it ts i elvégez, befejez
absolv|i2. absolv, absolvit ts i felment
absolvir|e -i n fn
1. elvégzés, befejezés (tanulmányoké);
2. felmentés (büntetés alól)
absorban|t -tă, -ţi, -te mn elnyelő
absorbiabsorb, absorbit ts i
1. magába szív, felszív; elnyel, leköt;
2. átv teljesen lefoglal, leköt
absorbir|e -in fn 1. felszívás, elnyelés, lekötés;
2. felitatás
absorbţ|ie -ii n fn, fiz, vegy felszívás, elnyelés; felszívódás, abszorpció
abstinen|t -tă, -ţi, -te h és n fn önmegtartóztató, absztinens
abstinenţ|ă -e n fn önmegtartóztatás
abstrac|t -tă, -ţi, -te mn elvont, absztrakt
abstracţ|ie -ii n fn
1. elvonatkoztatás;
2. elvonás, absztrahálás; a face abstracţie de ceva valamitől eltekint
abstractiz|a -ez, -at ts és tn i elvonatkoztat, absztrahál
abstrager|e -in fn, fil (gondolati) elkülönítés, absztrahálás
absur|d -dă; zi, -de
I. mn képtelen, lehetetlen.
II. s fn, fil lehetetlenség, abszurdum
absurdit|ate -ăţi n fn képtelenség, lehetetlenség, abszurdum
abţineabţin, abţinut vissz i
1. tartózkodik (vmitől);
2. megtartóztatja magát (vmitől), uralkodik magán
abţiner|e -i n fn tartózkodás
abul|ie -iin fn akarathiány, abúlia
abund|a -ă, -at tn i, csak 3. sz bőven van, bőségben van, bővelkedik (vmiben)
abunden|t -tă, -ţi, -te mn bőséges, dús, kiadós
abundenţ|ă -e n fn bőség; din abundenţă bőségesen, dúsan
abur -i h fn
1. tbsz gőz;
2. pára, könnyű köd;
3. lehelet, pára;
4. csepp, csipet
abur|eală -elin fn 1. pára;
2. kipárolgás, szag
abur|i -esc, -it
I. tn gőzölög, párállik.
II. ts bepárásít, rálehel.
III. vissz bepárásodik, párás lesz
aburir|e -in fn 1. bepárásodás;
2. köd(fátyol); 3. lengedezés, fuvallat