román-magyar banki szótár

új keresés


Találatok


a kiválasztott betű: i
találatok száma: 224


identificare - nyomonkövethetőség


igienă alimentară - élelmiszer-higiénia


igiena muncii - munkahelyi egészségvédelem


igienă publică - közegészségügy


iluzie monetară - a pénz illúziója


imagine a întreprinderii - vállalati arculat


îmbunătăţirea producţiei - a termelés javítása


IMM - intreprinderi mici şi mijlocii - KKV - kis- és középvállalkozások


imobil - ingatlan


imobilizări - befektetett eszközök, állóeszközök


imobilizări corporale - tárgyi eszközök, tárgyi állóeszközök


imobilizări financiare - befektetett pénzügyi eszközök


imobilizări necorporate - immateriális javak, eszmei állóeszközök


impact asupra mediului - környezeti hatás


impact social - társadalmi hatás


import - behozatal, import


import comunitar - közösségi behozatal


importator - importőr


impozabil - adóköteles, adó alá eső


impozit - adó


impozit comunitar - árutőzsde


impozit corporativ - társasági adó


impozit direct - egyenes adó, közvetlen adó


impozit funciar - földadó


impozit global - átalányadó


impozit indirect - közvetett adó


impozit local - helyi adó


impozit naţional - nemzeti adó


impozit pe activitatea profesională - iparűzési adó


impozit pe avere - magánszemélyt terhelő vagyonadó


impozit pe capital - vállalkozást terhelő vagyonadó


impozit pe cifra de afaceri - forgalmi adó


impozit pe consum - fogyasztási adó


impozit pe dividende - osztalékadó


impozit pe export - exportlefölözés


impozit pe plus valoare - értéknövekedési adó


impozit pe profit - nyereségadó


impozit pe profitul non-comericial - önálló vállalkozók jövedelemadója


impozit pe proprietate - ingatlanadó


impozit pe salariu - bértömegadó


impozit pe salariu al angajaţilor instituţiilor comunitare - közösségi adó


impozit pe transfer patrimonial - vagyonszerzési illeték


impozit pe vehicul - gépjárműadó


impozit pe venit - jövedelemadó, jövedelmi adó


impozit pe venitul din capital - tőkenyereség-adó


impozit pe venitul personal - személyi jövedelemadó


impozit real - tárgyi adó


impozit special - különadó


impozitare - adózás, (meg)adózás


împrumut - kölcsön


împrumut al Băncii Europene pentru Investiţii - EBB-kölcsön


împrumut bancar - bankkölcsön


împrumut comunitar - közösségi kölcsön


împrumut de stat - államkölcsön


împrumut extern - külföldi kölcsön


împrumut internaţional - nemzetközi kölcsön


împrumut ipotecar - jelzálogkölcsön


împrumut pentru investiţie - beruházási hitel


împrumut public - állami kölcsönfelvétel


în afara bilanţului - mérlegen kívül, mérlegen kívüli


în credit, în creditul contului - a “Követel” oldalon/oldalra, a számla “Követel” oldalán/oldalára


în debit, în debitul contului - a “Tartozik” oldalon/oldalra, a számla “Tartozik” oldalán/oldalára


în termen de x zile - x napon belül


în termeni reali - realértékben


înainte de scadenţă - lejárat előtt, esedékesség előtt


incapacitate de plată - fizetésképtelenség


încasare - beszedés


incaso documentar, incasso documentar - okmányos inkasszó, okmányos beszedvény


incasso - inkasszó


încheiere a contractului - szerződéskötés, a szerződés megkötése


închiriere - bérlet


închiriere de maşini - járműkölcsönzés


închirierea spaţiului comercial - üzletbérlet


închirierea unui mijloc de transport - bérletbe adás


înclinaţie marginală spre consum - fogyasztási határhajlandóság


înclinaţie marginală spre economii - megtakarítási határhajlandóság


înclinaţie spre consum - fogyasztási hajlandóság


înclinaţie spre economii - megtakarítási hajlandóság


înclinaţie spre investiţii - befektetési hajlandóság, beruházási hajlandóság


includere în buget - költségvetésbe történő belefoglalás


incompatibilitate - összeférhetetlenség


îndatorare - eladósodás


îndatoririle cetăţenilor - állampolgári kötelezettségek


indemnizaţie - támogatás


indemnizaţie de instalare - indulási támogatás


independenţă economică - gazdasági függetlenség


independenţă energetică - energetikai függetlenség


indexare - indexelés


indexarea documentelor - dokumentumindexelés


indexarea preţurilor - árindexálás


indexarea salariilor - munkabérek indexálása


indexarea salariilor - bérindexelés, a bérek kiegészítése, bérkiegészítés


indicator de mediu - környezeti mutató


indicator economic - gazdasági mutató


indicator economic - gazdasági mutató, gazdasági mutatószám


indicator social - szociális indikátor


indicatori comerciali - külkereskedelmi cserearányok


indice bursier - tőzsdeindex


indice de preţ - árindex


indice de rentabilitate - jövedelmezőségi index


indice ponderat - súlyozott index


indice valoric - értékindex


indicele preţurilor de consum - fogyasztói arindex, fogyasztóiar-index


industria alimentară - élelmiszeripar


industria construcţiilor - építőipar


industria de automobile - gépjárműipar


industria grea - nehézipar


industrializare - iparosítás


industrie - ipar


industrie energetică - energiaipar


industrie extractivă - kitermelőipar


industrie hotelieră - szállodaipar


industrie prelucratoare - feldolgozóipar


inegalitate economică - gazdasági egyenlőtlenség


înfiinţarea firmei - telephely


inflaţie - infláció


inflaţie cu două cifre - két számjegyű infláció


inflaţie galopantă - vágtató infláció


inflaţie moderată - mérsékelt infláció


inflaţie prin cerere - keresleti infláció, keresletinfláció


inflaţie prin costuri - költséginfláció


inflaţie târâtoare - kúszó infláció


inflaţionist - inflációs


informarea consumatorilor - fogyasztói tájékoztatás


informarea salariatului - munkavállalók tájékoztatása


informatică de gestiune - üzleti informatika


informatică juridică - jogi informatika


informaţie comercială - kereskedelmi adat


informaţie managerială - igazgatási információs rendszer


infracţiuni economice - gazdasági bűncselekmény


infracţiuni fiscale - adóbűncselekmény


infrastructură - infrastruktúra


infrastructură economică - gazdasági infrastruktúra


infrastructură industrială - ipari infrastruktúra


infrastructura transporturilor - közlekedési infrastruktúra


îngheţarea plăţilor - fizetések befagyasztása


îngheţarea preţurilor - árbefagyasztás


îngheţarea salariilor - bérbefagyasztás


inginerie civilă - magas- és mélyépítés


înlesniri fiscale - adókedvezmény(ek)


înlocuirea resurselor - források pótlása


inovaţie - újítás, innováció


input-uri, inputuri (pentru activitatea de producţie) - ráfordítások


înregistrarea datelor - adatrögzítés


înregistrarea documentară - dokumentum adatrögzítése


insolvabil - fizetésképtelen


insolvabilitate - fizetésképtelenség


instalaţie electrică industrială - ipari elektromos gépek


instalaţii - csőhálózat


instituţie bugetară - költségvetési intézmény


instituţie de credit - hitelintézet


instituţie de utilitate publică - közüzem


instituţie financiară - pénzintézet, pénzügyi intézmény


instituţie public - közintézmény


instituţii ale Uniunii Europeane - EU-intézmény


instituţii comune pentru Spaţiul Economic European - EGT-intézmény


instituţii cu statut special - különleges feladattal megbízott pénzügyi intézmények


instituţii de credit - hitelintézet


instituţii financiare - pénzügyi intézmény


instrucţiune de plată - átutalási megbízás


instruire la locul de muncă - munkahelyi képzés


instruire managerială - vezetőképzés


instrumente economice pentru mediu - környezetvédelmi gazdasági eszköz


instrumente financiare - pénzügyi instrumentum


instrumente financiare comunitare - közösségi pénzügyi eszköz


instrumente internaţionale - nemzetközi jogi okmány


integrare economică - gazdasági integráció


integrare europeană - európai integráció


integrare în muncă - szakmai beilleszkedés


integrare industrială - ipari integráció


integrare monetară - monetáris integráció


integrare regională - regionális integráció


integrare socială - társadalmi beilleszkedés


interconexiunea sistemelor - rendszerek összekapcsolása


interdependenţă economică - kölcsönös gazdasági függőség


interdicţie la import - behozatali tilalom


interes asigurabil - biztosítható érdek


intermediar financiar - pénzügyi közvetítő


intermediere comercială - közvetítő kereskedő


internalizare (a externalităţilor negative) - belsővé tétel, internalizálás


Internet Banking - Internet Banking


intervenţie (a statului, a băncii centrale) - beavatkozás


intervenţie financiară - pénzügyi intervenció


întreprindere - vállalat, vállalkozás


întreprindere comună - közös vállalkozás


întreprindere de comerţ exterior - külkereskedelmi vállalat


întreprindere de stat - állami vállalat


intreprindere familială - családi vállalkozás


întreprindere în dificultate - nehézségekkel küzdő vállalkozás


intreprindere individuală - egyéni vállalkozás


întreprindere industrială - ipari vállalkozás


întreprindere nouă - induló vállalkozás


întreprindere parţial naţionalizată - közhasznú vállalkozás


întreprindere privată, întreprindere particular - magánvállalat, magánvállalkozás


întreprinderi mari - nagyvállalkozás


întreprinderi medii - középvállalkozás


întreprinderi mici - kisvállalkozás


întreprinderi mici şi mijlocii - kis- és középvállalkozások


întreprinderi multinaţionale - multinacionális vállalat


întreprinderi străine - külföldi vállalkozás


întreprinzător - vállalkozó


întreţinere - karbantartás


investiţie - befektetés


investiţie - beruházás


investiţie de capital - tőkebefektetés


investiţie de portofoliu - portfólió-befektetés, portfólióbefektetés


investiţie financiară - pénzügyi befektetés


investiţie străină - külföldi befektetés, külföldi beruházás


investiţie străină directă - közvetlen külföldi beruzházás/befektetés


investiţii - beruházás


investiţii comunitare - közösségi beruházás


investiţii de capital - tőkebefektetés


investiţii directe - közvetlen beruházás


investiţii în străinătate - külföldön történő befektetés


investiţii industriale - ipari befektetés


investiţii internaţionale - nemzetközi beruházás


investiţii private - magánberuházás


investiţii publice - állami beruházás


investiţii regionale - regionális beruházás


investiţii străine - külföldi befektetés


investitor - befektető, beruházó


investitor instituţional - intézményi befektető


investitor străin - külföldi befektető, külföldi beruházó


ipotecă - jelzálog